Algemene Voorwaarden

 Tevreden Voeten

Op deze pagina vind je de Algemene Voorwaarden van www.tevredenvoeten.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Tevreden Voeten. In deze Algemene Voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Tevreden Voeten is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Tevreden Voeten.

Prijzen
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Tevreden Voeten te mogen claimen of te veronderstellen.

Tevreden Voeten streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Tevreden Voeten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staan waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze Algemene Voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.tevredenvoeten.nl op deze pagina. 

Naast bovenstaande voorwaarden past Tevreden Voeten ook de Algemene Voorwaarden van ProVoet toe. Deze zijn hier te vinden.

Contactgegevens

 

Telefoonnummers

038- 75 10 228
06- 1213 6447

Aangesloten bij:

* Vermeld hierbij je telefoonnummer, dan neem ik contact met je op.

Geregistreerd bij:

Bezoekadres

Jacob Gillesstraat 8
8022 SP Zwolle

Contactgegevens

 

Telefoonnummers

038- 75 10 228
06- 1213 6447

E-mailadres

info@tevredenvoeten.nl

Bezoekadres

Jacob Gillesstraat 8
8022 SP Zwolle

Aangesloten bij:

ProVoet

Geregistreerd bij:

ProCert

Privacy Statement

Algemene Voorwaarden